Zwolnienie lekarskie po ustaniu stosunku pracy

Zwolnienie lekarskie po ustaniu stosunku pracy

Ustanie stosunku pracy powoduje utratę przez pracownika uprawnień wynikających z Kodeksu pracy. Po utracie zatrudnienia przysługuje mu jednak zasiłek chorobowy za pełny czas trwania zwolnienia lekarskiego.

Dla kogo zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy przysługuje wyłącznie pracownikom za czas niezdolności do pracy. Jednocześnie, zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 1999 roku, zasiłek chorobowy będzie wypłacany także osobom, które stały się niezdolne do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, czyli po rozwiązaniu stosunku pracy. Warunkiem bezwzględnym jest tutaj to, aby niezdolność trwała bez przerwy przez co najmniej 30 dni i powstała:

  • nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego,
  • nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego - w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby.

 

Dodatkowo, pracownik w zwolnieniu lekarskim powinien mieć umieszczony kod literowy E. Zasadniczo zwolnienie lekarskie da podstawy do wypłaty zasiłku chorobowego dla pracownika, po rozwiązaniu stosunku pracy, jeśli choroba rozpoczęła się w trakcie trwania stosunku pracy.

Bez prawa do zasiłku chorobowego i korzystania ze zwolnienia lekarskiego pozostają po ustaniu zatrudnienia osoby:

  • posiadające ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,
  • uprawnione do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.,
  • które nie nabyły prawa do zasiłku w trakcie trwania ubezpieczenia z powodu nieprzepracowania wymaganego okresu wyczekiwania, który wynosi w przypadku pracowników 30 dni,
  • u których ubezpieczenie ustało po wyczerpaniu pełnego okresu pobierania zasiłku chorobowego.
     

Świadczeniodawca

Zobowiązanym do wypłaty świadczeń po okresie zatrudnienia jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zaś były pracodawca świadczeniobiorcy musi przesłać do ZUS dokumentację rejestrującą stan zdrowia pracownika. Jeśli nie dopełni tych formalności, wypłata zasiłku chorobowego dla pracownika zostanie zawieszona. W przypadku przedłużenia terminu trwania zwolnienia chorobowego osoba zwolniona z pracy, która korzystała ze zwolnienia, wysyła ten dokument bezpośrednio do ZUS.