Delegacje kierowców a uwarunkowania prawne

Delegacje kierowców a uwarunkowania prawne

Kierowca zawodowy podróżuje na co dzień pojazdem samochodowym, wykonując swoje obowiązki wynikające ze stosunku pracy. Czy można w odniesieniu do takiego pracownika mówić o delegacji służbowej?

Podróż służbowa kierowcy zawodowego

Według przepisów ustawy o czasie pracy kierowców, zawodowe prowadzenie pojazdów mechanicznych nie wyklucza możliwości odbywania podróży służbowej. Kierowca zawodowy każdorazowo będzie w delegacji, jeśli będzie wykonywał zadanie służbowe polegające na realizacji polecenia pracodawcy dotyczącego:

  • przewozu drogowego poza miejscowość, w której znajduje się siedziba pracodawcy, na rzecz którego kierowca wykonuje swoje obowiązki oraz inne miejsce prowadzenia działalności przez pracodawcę, w szczególności filię, przedstawicielstwo, oddział,
  • wyjazdu poza powyżej wskazaną miejscowość, w celu wykonania przewozu drogowego.

Nie ma przy tym znaczenia to, czy:

  • miejsce pracy określone w umowie o pracę przez pracodawcę dotyczy siedziby zakładu pracy, czy szerszego obszaru kraju lub całego województwa,
  • podróż służbowa wykonywana jest w ramach przyjętego jako miejsce pracy obszaru, czy poza nim,
  • podróż dotyczy stałej trasy kierowcy, czy trasy innej niż standardowa,
  • zatrudnienie dotyczy stanowiska kierowcy, czy też innego stanowiska, na którym wykonywane są wyjazdy związanie nieodłącznie z realizacją normalnych obowiązków pracowniczych.

Każda podróż, także ta wykonywana przez kierowcę zawodowego, będzie podlegała definicji podróży służbowej i uprawniała kierowcę do uzyskania z tego tytułu odpowiedniej diety. Jeśli podróż jest realizowana poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, rozliczenie diet zagranicznych powinno następować według stawki właściwej dla kraju docelowego.

 

Wysokość diety kierowcy

Podstawą dla wyliczania diet kierowców w podróży służbowej jest rozporządzenie MPiPS z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej. Dieta w czasie podróży krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i wynosi 30 zł za dobę podróży.