Czy można regularnie zawieszać i reaktywować działalność gospodarczą?

Czy można regularnie zawieszać i reaktywować działalność gospodarczą?

Prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą w Polsce, przedsiębiorca ma możliwość jej okresowego zawieszenia. Czy z takiej możliwości można korzystać regularnie - zawieszając i reaktywując działalność?

Prawo do zawieszenia działalności

Zgodnie z ustawą o swobodzie wykonywania działalności gospodarczej, prawo do zawieszenia działalności mają przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników, tj. osoby, które nie nawiązały stosunku pracy z pracownikami, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Zawieszenie działalności nie jest przy tym równoznaczne z odebraniem im statusu przedsiębiorcy.

Przedsiębiorca ma prawo do zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres od minimum 30 dni do maksimum 24 miesięcy. Jeśli wznowienie działalności nie nastąpi przed upływem okresu dwóch lat, wpis z urzędu podlega wykreśleniu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


Jak tego dokonać?

Zarówno zawieszenie, jak i wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy. Dokonuje się takich działań składając formularz wniosku o wpis do CEIDG z wpisem aktualizacyjnym.

Data rozpoczęcia zawieszenia i reaktywacji działalności nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku, a okres zawieszenia zaczyna swój bieg od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej niż w jego dniu.

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może prowadzić działań w zakresie zawieszonej formy prawnej wykonywanej działalności i osiągać bieżących przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Może jedynie wykonywać czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, zbywać własne środki trwałe i wyposażenie czy przyjmować należności lub regulować zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Prawo nie ogranicza możliwości regularnego zawieszania i reaktywowania działalności gospodarczej. Przedsiębiorca może więc korzystać z takiej możliwości tak często, jak uważa to za potrzebne i słuszne z własnej perspektywy.