Sprzedaż przez internet a kasa fiskalna

Sprzedaż przez internet a kasa fiskalna

Dokonując sprzedaży internetowej, po stronie sprzedającego powstaje przychód do opodatkowania. W niektórych przypadkach wymusza to na przedsiębiorcy korzystanie z kasy fiskalnej.

Prowadzenie działalności gospodarczej w internecie

Działalność handlowa prowadzona w sieci internetowej będzie postrzegana przez organy podatkowe w podobny sposób, jak działalność stacjonarna, jeśli będzie spełniać warunki ustawowe. Jeśli będzie to działalność mająca na celu wygenerowanie zysku i będzie prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły, sprzedający będzie zobowiązany do założenia działalności gospodarczej i rozliczania się z niej z fiskusem.

W wielu przypadkach taka sprzedaż będzie dodatkowo obarczona koniecznością ewidencjonowania każdej transakcji za pośrednictwem kasy rejestrującej, nazywanej potocznie kasą fiskalną.


Możliwe zwolnienia

Od 1 stycznia 2015 roku nastąpiła nowelizacja przepisów dotyczących stosowania kas fiskalnych. Ministerstwo Finansów ograniczyło katalog profesji, w których nie trzeba stosować kasy fiskalnej przy prowadzeniu ewidencji sprzedaży realizowanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych. Kasy nie będą musieli posiadać:

  • Przedsiębiorcy, którzy dokonują świadczenia usług lub sprzedaży towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolnicy ryczałtowi, jeśli limit obrotów z działalności w poprzednim roku nie przekroczył kwoty 20 tys. zł.
  • Podatnicy, u których udział wartości obrotu z tytułu czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania, w całkowitym obrocie realizowanym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jest większy niż 80 proc.
  • Przedsiębiorcy, którzy zajmują się sprzedażą biletów i rezerwacją miejsc przy przewozach rozkładowych pasażerskich, pod warunkiem, że takie świadczenie usług realizowane jest na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, a zapłata za wykonaną czynność została dokonana w całości za pośrednictwem poczty, banku  lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.
  • Przedsiębiorcy dokonujący czynności dostawy towarów i świadczenia usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, pod warunkiem wystawienia faktury.

Doradztwa w zakresie obowiązku posiadania kasy fiskalnej udzielają m.in. biura rachunkowe.