Jak amortyzować wynajmowane mieszkanie?

Jak amortyzować wynajmowane mieszkanie?

Wynajmujący mieszkanie stanowiące jego własność czerpie z tego tytułu korzyści finansowe, z których rozlicza się z fiskusem z podatku dochodowego. W jaki sposób może on jednocześnie amortyzować nieruchomość?

Opodatkowanie ogólne lub ryczałtowe

Pozyskując przychody z tytułu wynajmu nieruchomości mieszkalnej, podatnik musi odprowadzać do Urzędu Skarbowego należny fiskusowi podatek. Musi sam zadecydować, czy będzie opodatkowywał wynajem za pomocą ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych czy skali podatkowej - 18 i 32%. W przypadku skali może on pomniejszyć przychód z wynajmu o koszty jego pozyskania oraz o odpisy amortyzacyjne.


Typ amortyzacji

Przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych, wynajmujący mieszkanie może amortyzować je, co umożliwia ustawa o PIT. Amortyzacja jest kosztem uzyskania przychodów po stronie właściciela mieszkania, który zmniejsza podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Odpisów amortyzacyjnych dokonywać należy według stawek procentowych i nalicza się je od podstawy równej wartości początkowej, którą zwykle stanowi cena nabycia, czyli kwota należna sprzedającemu powiększona o koszty związane z zakupem.

Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej kwalifikowane są do wartości niematerialnych i prawnych, o których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych według stawki rocznej 2,5 proc. Z kolei dla budynków i lokali mieszkalnych odpisów dokonuje się według stawki rocznej wynoszącej 1,5 proc.

Odpisów amortyzacyjnych wynajmujący mieszkania mogą dokonywać według uproszczonej metody. Podatnicy ustalają wówczas wartość początkową budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych wynajmowanych, w każdym roku podatkowym przyjmując wartość stanowiącą iloczyn metrów kwadratowych wynajmowanej powierzchni lokalu i kwoty 988 zł. Od tak ustalonej wartości początkowej można dokonywać odpisów amortyzacyjnych według stawki rocznej wynoszącej 1,5 proc.