Mandat karny za nieprzerejestrowanie auta

Mandat karny za nieprzerejestrowanie auta

Po zakupie pojazdu samochodowego, nowy właściciel musi go przerejestrować na własne nazwisko. Ma na to 30 dni od daty zakupu wskazanej w umowie lub na fakturze. Co grozi za niedopełnienie tego obowiązku?

Przepisy

Teoretycznie, kupujący samochody mają 30 dni na przerejestrowanie ich w urzędzie właściwym względem miejsca zamieszkania, w wydziale komunikacyjnym. Wskazują na to przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku, Prawo o ruchu drogowym. Termin 30 dni liczony jest od daty wskazanej na:

  • umowie sprzedaży pojazdu,
  • umowie darowizny,
  • fakturze,
  • rachunku.

Przerejestrowanie należy rozumieć jako zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Jeśli nowy właściciel nie przerejestruje auta w wyżej wymienionym terminie, naraża się na nałożenie na niego mandatu za wykroczenie polegające na nieprzestrzeganiu czasu na przerejestrowanie auta. Niemniej, niezwykle rzadko taki mandat rzeczywiście jest nakładany. Mandat nakłada policja, natomiast urząd komunikacji nie przewiduje kar za nieprzerejestrowanie pojazdu w terminie 30 dni od dnia zakupu lub nabycia w formie darowizny lub spadku.

 

Wysokość mandatu

Właściciele nowo zakupionych lub nabytych pojazdów, którzy nie dopełnią obowiązku ich przerejestrowania w ciągu 30 dni, mogą zostać ukarani kilkusetzłotowym mandatem. Art. 97 Kodeksu Wykroczeń przewiduje nałożenie mandatu za naruszenie innych przepisów dotyczących bezpieczeństwa lub porządku w ruchu drogowym. Zgodnie z zapisami w tym artykule, karze grzywny do 3 tys. zł albo karze nagany podlega właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko wszystkim pozostałym niż wymienione w kodeksie wykroczeń, przepisom ustawy Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie.

Dodatkowo, kierowca musi wziąć pod uwagę możliwy do nałożenia mandat za brak ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Jeśli kupił auto z polisą OC, której ważność upływa w terminie do 30 dni od daty zakupu samochodu, wówczas musi go ubezpieczyć niezwłocznie. Za brak OC nawet przez jeden dzień, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny nałożyć może karę w wysokości 400 euro. Właściciel, chcąc wykupić nowe ubezpieczenie OC dla pojazdu, musi przerejestrować samochód na własne dane.