Czy pracownikowi przysługuje odprawa, jeśli otrzymał wypowiedzenie?

Czy pracownikowi przysługuje odprawa, jeśli otrzymał wypowiedzenie?

Kwestie dotyczące zwolnienia pracownika i należnych mu z tego tytułu świadczeń reguluje ustawa z dnia 13 marca 2003 roku, określająca szczególne zasady rozwiązywania umów o pracę z przyczyn nieleżących po stronie pracownika. Dotyczy ona zarówno zwolnień grupowych, jak i indywidualnych.

Dość często spotykamy się z sytuacją, że pracodawca zwalnia pracownika, motywując to likwidacją jego stanowiska pracy. W takim przypadku - niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z prywatną firmą czy przedsiębiorstwem państwowym oraz bez względu na formę prawno-organizacyjną i charakter działalności - pracodawca zobowiązany jest do wypłaty odprawy pieniężnej zwalnianemu pracownikowi. Jedynym warunkiem jej udzielenia jest fakt zatrudniania w danej firmie minimum 20 osób na podstawie umowy o pracę, ale bez względu na rodzaj umowy i wymiar czasu pracy. Prawo do odprawy pieniężnej mają pracownicy zwalniani indywidualnie i w ramach zwolnień grupowych, choć należy pamiętać, że w przypadku zwolnień indywidualnych wyłączną przyczyną wypowiedzenia mogą być czynniki leżące po stronie pracodawcy. Odprawa należy się także wtedy, kiedy pracodawca dokonał istotnej zmiany warunków pracy lub wynagrodzenia, a pracownik te zmiany odrzucił, w wyniku czego doszło do rozwiązania umowy.

O wysokości należnej odprawy decyduje długość stażu u danego pracodawcy oraz wynagrodzenie pracownika, który otrzymał wypowiedzenie. Jeśli staż wynosi mniej niż 2 lata, pracownikowi przysługuje odprawa w wysokości równej jednomiesięcznemu wynagrodzeniu. W przypadku zatrudnienia od 2 do 8 lat będzie to dwumiesięczne wynagrodzenie, zaś powyżej 8 lat odprawa wyniesie trzykrotność miesięcznych zarobków.