Reklamacja a zgubiona gwarancja na towar - co zrobić?

Reklamacja a zgubiona gwarancja na towar - co zrobić?

Karta gwarancyjna dołączana do kupowanego produktu jest zabezpieczeniem na wypadek wystąpienia w nim ukrytych usterek. Nie jest jednak jedynym dokumentem, uprawniającym do reklamacji.

Ustawa o prawach konsumenta uchwalona przez Sejm 9 maja 2014 roku weszła w życie 25 grudnia 2015 roku. Reklamując towar, który okazał się niepełnowartościowy, wadliwy bądź nie spełnił warunków podanych w ofercie (np. telewizor, który nie ma połączenia z Internetem, mimo, że było to deklarowane przez sprzedawcę) możemy powołać się właśnie na nią. W Polsce nie ma obowiązku reklamowania zakupionego towaru wyłącznie na podstawie gwarancji. Jest ona tylko dodatkowym zobowiązaniem wobec klienta, a podstawowe prawa konsumenta określone w ustawie istnieją niezależnie od niej.

W praktyce wielu sprzedawców domaga się jednak przedstawienia gwarancji. Takie zachowanie jest niezgodne z prawem. Można powołać się przy tym na artykuł ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, na podstawie którego „gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową”.

Istotne jest jedynie, by reklamację (najlepiej w formie pisemnej) złożyć przed upływem dwóch miesięcy od dnia wystąpienia czy spostrzeżenia usterki.

W wyjątkowo trudnych "przypadkach" dobrze jest tez powołać się na Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sprzedawca, który wprowadza klienta w błąd co do przysługujących mu praw, może zostać ukarany dotkliwą grzywną finansową, sięgającą nawet 10% rocznego obrotu.