Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy

Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy

Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy nakłada na pracodawcę Kodeks Pracy, a dokładnie jego artykuł 149. Nie znajdziemy jednak w nim konkretnych wymagań, te sprecyzowane są w przepisach wykonawczych, a konkretnie rozporządzeniach Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

Dlaczego nałożono takowy obowiązek?

Rozliczanie czasu pracy stało się wymogiem prawnym, aby móc kontrolować przestrzeganie przepisów prawa pracy. Poza tym czas pracy ma zasadniczy wpływ na właściwe naliczenie wynagrodzenia za pracę.

Co powinna zawierać takowa ewidencja?

Na pierwszym miejscu powinny znaleźć się w niej informacje o ilości czasu przepracowanego w poszczególnych dobach. Jest to szalenie istotne z uwagi na sprawowanie kontroli nad prawami pracowniczymi. Pracownik bowiem ma prawo do stosownej przerwy dobowej przeznaczonej na odpoczynek. Co za tym idzie równie istotne jest odnotowanie wszystkich godzin nadliczbowych. Jako takie traktowane są te, które mają miejsce poza ustalony w umowie wymiar czasu pracy. Według przepisów pracownik otrzymuje za nie stosowne wynagrodzenie lub ekwiwalent w dniach wolnych.

W ewidencji powinny być także odnotowane skrupulatnie informacje o dyżurach, pracy w dni świąteczne, wszelkich udzielonych urlopach i dniach wolnych - również tych nieusprawiedliwionych.

Jak prowadzić ewidencję?

Takia rejestracja czasu pracy powinna być prowadzona przez cały okres zatrudnienia danego pracownika. Przyjęty przez ustawę czas archiwizacji takiego rejestru to 3 lata. Najczęściej przyjmowaną formułą jest rozliczanie w skali miesiąca. Dopuszczalne są jednak okresy dłuższe, przy czym maksymalny okres dopuszczony przez ustawodawcę to 12 miesięcy.

Są wyjątki

Nie każda ewidencja czasu pracy musi być prowadzona w oparciu o przepracowane godziny. W przypadku osób objętych systemem zadaniowym lub odbierających wynagrodzenie za godziny nadliczbowe ryczałtem można ewidencjonować czas pracy w oparciu o dni. Podobnie jest w przypadku osób na stanowiskach zarządzających i księgowych.

Uwaga!

Ustawodawca w żaden sposób nie narzuca formy, w jakiej należy ewidencjonować czas pracy.

Więcej informacji o systemach rejstracji czasu pracy Controlsys znajdziesz pod tym linkiem.