Prawo pracy

Prawo pracy

Prawo pracy reguluje relacje między pracownikiem, a pracodawcą zabezpieczając prawa i obowiązki obu stron w wielu aspektach. W tym przypadku zajmiemy się konkretnie odpowiedzialnością materialną pracownika.

Odpowiedzialność materialna pracownika jest rozpatrywana przez prawo pracy w dwóch podstawowych aspektach.

  • Odpowiedzialność pracownika za szkody wyrządzone pracodawcy
  • Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi

Jeśli chodzi o odpowiedzialność za szkody, to muszą ku temu zaistnieć pewne określone przesłanki. A konkretnie szkoda ta musi być spowodowana niewykonaniem lub wykonaniem bez należytej staranności obowiązków pracowniczych z winy, co warto podkreślić, z winy pracownika. To ważne, bo jeżeli wina jest nieumyślna odszkodowanie dla pracodawcy nie może przekroczyć wysokości 3 miesięcznych dochodów pracownika.

Jeżeli natomiast pracownik wyrządzi szkodę klientowi to odpowiedzialność spoczywa na pracodawcy, który jednak później może się domagać od podwładnego rekompensaty.

W przypadku odpowiedzialności pracowniczej za powierzone mienie, pracownik odpowiada w pełnej wysokości za ewentualną szkodę. Może być jednak z niej zwolniony jeśli udowodni, że powstała ona z przyczyn od niego kompletnie niezależnych, a tym bardziej jeśli pracodawca nie wyposażył go w odpowiednie środki do zabezpieczenia. Pracodawca jest do tego zobowiązany w momencie powierzania pieczy.Pracodawca ma prawo do kontrolowania pracowników poprzez system rcp (controlsys).

Odpowiedzialność może zostać rozłożona na kilku pracowników wprost proporcjonalnie do ich udziału w wyrządzeniu szkody.

Co ważne pracodawca nie może obarczać podwładnego mu pracownika za straty finansowe wynikające przykładowo z niepodpisania jakiegoś kontraktu. Czyli definiować braku spodziewanych przychodów jako szkodę. Jeśli natomiast udowodni przed sądem, że wynikało to z celowego działania pracownika może się domagać odszkodowania z tytułu niedopełnienia przez podwładnego obowiązków pracowniczych. Jeśli w takim właśnie przypadku pracownik został zwolniony. Nie może się on również ubiegać o przywrócenie do pracy.