Formalności niezbędne przy otwieraniu działalności gospodarczej

Formalności niezbędne przy otwieraniu działalności gospodarczej

Coraz więcej osób decyduje się na otwarcie działalności gospodarczej, widząc w tym rozwiązaniu możliwość realizacji własnych celów i osiągnięcia stabilizacji finansowej. Praca na własny rachunek oznacza także tak istotną dla wielu z nas niezależność.

Zakładanie firmy - niezależnie od jej formy prawnej - podlega określonym przepisom i wymaga spełnienia pewnych warunków formalnych. Najprostszą i najczęściej wybieraną formą jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Pierwszym krokiem do jej założenia jest zgłoszenie firmy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – CEIDG - poprzez złożenie wniosku o wpis na stosownym formularzu. Możemy to zrobić na kilka sposobów: składając w gminie pismo na formularzu papierowym, wysyłając wniosek do gminy listem poleconym z notarialnie potwierdzonym podpisem, logując się do CEIDG i wypełniając wniosek online (wymaga to złożenia elektronicznego podpisu), wreszcie - wypełniając wniosek online bez logowania i podpisując go na miejscu w urzędzie gminy. Wniosek o wpis do centralnej ewidencji musi zawierać określenie zakresu czynności na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności – PKD. Niektóre rodzaje działalności gospodarczej wymagają dodatkowo uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanej. Na formularzu CEIDG-1 musimy też wybrać formę opodatkowania: podatek progresywny na zasadach ogólnych, 19% podatek liniowy, ryczałt bądź kartę podatkową.

Kolejnym krokiem jest zgłoszenie w ZUS przedsiębiorcy jako ubezpieczonego. Jeżeli prowadzona działalność będzie jedynym tytułem do ubezpieczenia społecznego, zgłoszenia w ZUS trzeba dokonać osobiście w terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności. Podobnie wygląda procedura w przypadku, kiedy przedsiębiorca zatrudnia pracowników. Jeśli chodzi o REGON i NIP, nie musimy składać osobnych wniosków o ich nadanie, natomiast w przypadku zdeklarowania się jako podatnik VAT, mamy obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego w Urzędzie Skarbowym.