Krajowy Rejestr Sądowy: rejestracja spółki. Kto podlega?

Krajowy Rejestr Sądowy: rejestracja spółki. Kto podlega?

Dla niektórych form organizacyjno-prawnych działalności gospodarczej wymagane jest uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jak to zrobić, jakie dokumenty należy załączyć i kto ma obowiązek złożyć wniosek w KRS?

Czym jest rejestr przedsiębiorców?

To rejestr prowadzony przez Krajowy Rejestr Sądowy, działający na podstawie ustawy z dnia 10 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.  z 2007 r. Nr 168 poz. 1186), obowiązującej od 1 stycznia 2001 roku. Dla danych zawartych w KRS przyjmuje się domniemanie prawdziwości, co do zasady oznacza to, że informacje tam ujawnione są zgodne ze stanem faktycznym. Domniemanie prawdziwości danych zobowiązuje przedsiębiorców do kontroli i korygowania wpisów, gdy te są nieaktualne. Za niedopełnienie tego obowiązku przedsiębiorca odpowiada wobec osób trzecich, które zasugerowały się nieprawdziwymi informacjami.

 

Ważne!

Każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w rejestrze przedsiębiorców.

 

Do kiedy należy złożyć wniosek w KRS?

O ile przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej, wniosek o wpis do KRS należy złożyć sądowi nie później niż w  ciągu 7 dni od zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu.

 

Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku?

Do formularza o wpis do rejestru przedsiębiorców w KRS należy dołączyć określone dokumenty, stanowiące podstawę wniosku. Zaliczamy do nich m.in.

 • umowę lub statut,

 • wykaz wspólników wraz z ich adresami,

 • wykaz adresów członków zarządu,

 • dokument potwierdzający powołanie członków zarządu spółki oraz innych organów, wraz z ich imionami, nazwiskami i adresem

 • i wiele innych, uzależnionych od formy organizacyjno-prawnej rejestrowanego przedsiębiorstwa.

 

Kto podlega wpisowi do KRS?

Zgodnie z art. 36 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym nie wszyscy przedsiębiorcy mają obowiązek rejestracji. Zgodnie z ustawą rejestrują się tylko niektóre formy działalności gospodarczej. Wpisowi bezwzględnie podlegają następujące podmioty:

 • spółki prawa handlowego - jawne, partnerskie, komandytowe, akcyjne, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością,

 • spółdzielnie,

 • przedsiębiorstwa państwowe,

 • spółki europejskie,

 • spółdzielnie europejskie,

 • przedsiębiorstwa zagraniczne,

 • towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych,

 • towarzystwa reasekuracji wzajemnej,

 • oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 • główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń,

 • główne oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji,

 • instytucje gospodarki budżetowej.

 

Wniosek papierowy czy elektroniczny?

Formularz o wpis do rejestru przedsiębiorców można złożyć w sądzie osobiście, przesłać pocztą lub wysłać elektronicznie. Złożyć wniosek online może złożyć tylko zarejestrowany użytkownik. Wniosek składany elektronicznie musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem ePUAP. Powyższym podpisem należy opatrzyć także dokumenty, na podstawie których dokonuje się wpisu.

Jeśli chcemy załączyć do wniosku akty notarialne, muszą one zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Powyższe wymagania sprawiają, że wiele osób wybiera tradycyjną formę składania wniosków.

 

Co grozi przedsiębiorcy, który nie dopełni obowiązku rejestracyjnego w KRS?

Przedsiębiorca, który nie złożył wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego, dostanie wezwanie do dopełnienia obowiązku w terminie 7 dni. Wezwanie wysyłane jest pod rygorem grzywny. Sankcja może być ponawiana, jeśli przedsiębiorca będzie notorycznie uchylał się od zarejestrowania firmy. Sąd rejonowy może orzec o rozwiązaniu przedsiębiorstwa i powołać likwidatora - tę sytuację określa się jako likwidowanie martwych spółek z KRS.

 

Jeżeli mają Państwo wątpliwości, jak wypełnić wniosek o wpis KRS i jakie załączyć dokumenty, warto skorzystać z oferty jednej z kancelarii prawnych. Prawnik specjalizujący się w prawie gospodarczym pomoże Państwu załatwić wszelkie formalności.