Sędzia, mediator, prokurator, notariusz, adwokat – przegląd zawodów prawniczych

Sędzia, mediator, prokurator, notariusz, adwokat – przegląd zawodów prawniczych

Poznajmy najpopularniejsze zawody prawnicze!

Prawnik – osoba zajmująca się prawem

Prawnikiem nazywa się osobę, która zajmuje się prawem od strony teoretycznej lub praktycznej. Prawnik to specjalista od prawa, który posiada rzecz jasna prawnicze wykształcenie. Czynności prawnika polegają na wykonywaniu zadań prawniczych przypisanych do konkretnych zawodów. Prawnikiem może być adwokat, notariusz, prokurator, mediator czy sędzia.

 

Adwokat – osoba świadcząca pomoc prawną

Adwokatem nazywa się osobę, która posiada wykształcenie prawnicze i świadczy pomoc prawną. Do obowiązków adwokata należy udzielanie porad prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych, sporządzanie opinii prawnych, występowanie jako obrońca oskarżonych przed sądami i urzędami. W języku potocznym adwokat  jest synonimem radcy prawnego.

 

Notariusz – osoba sporządzająca dokumenty prawne

Notariuszem nazywa się osobę, która świadczy pomoc prawną na zasadzie sporządzania dokumentów prawnych. Do obowiązków notariusza należy sporządzanie aktów notarialnych, aktów dziedziczenia oraz składanie wniosków o wpisy w księgach wieczystych. Profesja notarialna to zawód zaufania publicznego.

 

Prokurator – osoba piętnująca przestępstwa

Prokuratorem nazywa się osobę, która zajmuje się wykrywaniem i ściganiem przestępstw. Prokurator posiada prawnicze wykształcenie, a ponadto działa z ramienia organu władzy państwowej. Do najważniejszych obowiązków prokuratora należy legitymizacja aktów oskarżenia.

 

Mediator – osoba tocząca mediacje między stronami

Mediatorem nazywa się osobę, która zajmuje się mediacją między jedną a drugą stroną. Mediator posiada prawnicze wykształcenie. Najważniejszym obowiązkiem mediatora jest prowadzenie mediacji bez wpływania na jej ostateczny wynik. Odgrywanie roli mediatora nie leży jednak tylko w kompetencji prawników, ale również psychologów, biologów oraz socjologów.

 

Sędzia – osoba orzekająca wyroki

Sędzią nazywa się osobę, która zajmuje się orzekaniem wyroków w sprawach należących do właściwości sądów i trybunałów. Sędzia posiada prawnicze wykształcenie. Do jego obowiązków należy orzekanie wyroków przy jednoczesnej zasadzie niezawisłości, czyli podleganiu Konstytucji i ustawom, a nie jakimkolwiek innym wpływom. Sędzia sędziemu nierówny: są sędziowie sądów administracyjnych, wojskowych, powszechnych oraz sędziowie Sądu Najwyższego.

Źródło: Kancelaria Adwokacka Kancelaria EA.