Najważniejsze świadczenia rodzinne

Najważniejsze świadczenia rodzinne

Mimo szeregu ważnych i potrzebnych inicjatyw rządowych w obszarze polityki prorodzinnej, takich jak np. roczny urlop rodzicielski, ustawa żłobkowa, ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, większa ilość żłobków i przedszkoli, ulgi podatkowe dla dużych rodzin, wciąż jeszcze pozostaje wiele ob

Jednym z ważnych narzędzi wspierających finansowo rodzinę są świadczenia, takie jak: zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczenia opiekuńcze, czyli zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy. Świadczenia rodzinne udzielane są przez organy samorządowe, zaś ustalenie prawa do nich oraz wypłata środków następuje na wniosek osoby zainteresowanej.

Zasiłek rodzinny przysługuje dziecku do ukończenia 18. roku życia (w przypadku kontynuowania nauki do 21. lub 24. roku życia), a jego przyznanie jest uwarunkowane kryterium dochodowym. Do zasiłku można otrzymać następujące dodatki: jednorazowy na urodzenie dziecka, z tytułu opieki nad dzieckiem podczas urlopu wychowawczego, dla samotnych rodziców wychowujących dziecko, dla dziecka w rodzinie wielodzietnej, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego. Osobną grupę stanowią świadczenia opiekuńcze, adresowane do opiekunów dzieci niepełnosprawnych, wśród których najbardziej znaczące finansowo jest świadczenie pielęgnacyjne.

Świadczeniem rodzinnym nie jest natomiast zasiłek macierzyński, ponieważ jest on wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych ze środków funduszu chorobowego, tworzonego ze składek uiszczanych przez płatników. Świadczeniem o charakterze finansowym nie jest również tzw. Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, stanowiąca system zniżek dla rodzin wielodzietnych.