Czy umowa zawarta przez telefon jest bezpieczna?

Czy umowa zawarta przez telefon jest bezpieczna?

Zdecydowana większość umów zawierana jest w formie pisemnej, w przeciwnym razie byłyby nieważne z punktu widzenia prawa. Jednak od pewnego czasu coraz bardziej powszechne stają się umowy na odległość, w tym zawierane telefonicznie, których funkcjonowanie reguluje Ustawa o ochronie niektórych praw ko

Umowa zawierana przez telefon - o ile przepisy nie przewidują dla niej formy pisemnej - ma taką samą moc prawną, jak każda inna. Aby jednak ją zawrzeć, muszą zostać spełnione pewne warunki. Przede wszystkim obie strony muszą wyrazić wolę porozumienia i zobowiązania: strona dążąca do zawarcia umowy musi przedstawić pełne informacje i wyraźnie zapytać o zgodę, zaś druga strona musi tę zgodę wyraźnie wyartykułować. Wszelkie podstępne działania mające na celu nakłonienie klienta do zawarcia umowy czynią ją prawnie nieważną.

W ostatnim czasie coraz częściej spotykamy się z działaniami firm z różnych branży, które próbują podstępem doprowadzić do zawarcia umowy. Słyszy się na przykład, że konsultant telefoniczny przedstawił ofertę, klient wyraził zainteresowanie, nie akceptując jej jednak ostatecznie, a w rezultacie firma uznała, że umowa została zawarta. Trzeba wobec tego bardzo uważnie przeprowadzać takie rozmowy, wyraźnie zastrzegając, że nie zgadzamy się na przedstawioną propozycję. Nie należy również podawać swoich szczegółowych danych, ponieważ zostanie to uznane za potwierdzenie.

Odstąpienie od umowy zawartej telefonicznie jest możliwe (po stronie konsumenta) w ciągu 10 dni od jej zawarcia. Natomiast w przypadku przedsiębiorcy ma istnieje jedynie możliwość uchylenia się od skutków oświadczenia woli, złożonego na skutek istotnego błędu.