Na czym polega odstąpienie od umowy?

Na czym polega odstąpienie od umowy?

Istnieją różne formy rozwiązywania umów, chociaż w codziennym języku terminy takie jak: wypowiedzenie, odstąpienie czy rozwiązanie używane się niekiedy zamiennie. Tymczasem prawo cywilne inaczej definiuje każdą z tych form, inne też towarzyszą temu okoliczności.

Rozwiązanie umowy następuje po upływie terminu w niej wskazanego lub na skutek wykonania określonych w niej zobowiązań. Może ono nastąpić także przed upływem terminu i przed wykonaniem zobowiązań, w każdym czasie, w rezultacie porozumienia stron. Z kolei wypowiedzenie dotyczy sytuacji, kiedy jedna ze stron składa stosowne oświadczenie, niewymagające akceptacji drugiej strony. Jeżeli w treści umowy nie zostały sprecyzowane warunki wypowiedzenia, zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. Zarówno rozwiązanie za porozumieniem stron, jak i wypowiedzenie wymaga zachowania takiego samego trybu, w jakim umowa została zawarta: formy pisemnej, aktu notarialnego, formy pisemnej z podpisami poświadczonymi notarialnie itd.

Podobnie jak wypowiedzenie, odstąpienie od umowy stanowi deklarację jednej strony bez konieczności akceptacji przez drugą. Jednak w odróżnieniu od rozwiązania czy wypowiedzenia, odstąpienie wywołuje skutki prawne oddziałujące wstecz: skuteczne odstąpienie od umowy jest jednoznaczne z sytuacją, w której umowa nie została zawarta. Żeby jednak odstąpienie miało skutek prawny, możliwość jego zastosowania powinna zostać ujęta w umowie wraz z konkretnym terminem, w jakim można je podjąć. Jest to bardzo istotne, ponieważ - poza nielicznymi przypadkami - ustawa nie przewiduje możliwości odstąpienia od umowy. Niezależnie od trybu zawierania samej umowy, odstąpienie najlepiej złożyć drugiej stronie w formie pisemnej.