Praca

Zwolnienie lekarskie po ustaniu stosunku pracy

Zwolnienie lekarskie po ustaniu stosunku pracy

Ustanie stosunku pracy powoduje utratę przez pracownika uprawnień wynikających z Kodeksu pracy. Po utracie zatrudnienia przysługuje mu jednak zasiłek chorobowy za pełny czas trwania zwolnienia lekarskiego.

Zasiłek dla bezrobotnych: podstawy prawne

Zasiłek dla bezrobotnych: podstawy prawne

Tracąc zatrudnienie, pierwszym miejscem, do którego się kierujemy, jest urząd pracy. Zarejestrowanie się jako osoba bezrobotna nie zawsze jednak niesie ze sobą możliwość otrzymania zasiłku.

Czy pracownikowi przysługuje odprawa, jeśli otrzymał wypowiedzenie?

Czy pracownikowi przysługuje odprawa, jeśli otrzymał wypowiedzenie?

Kwestie dotyczące zwolnienia pracownika i należnych mu z tego tytułu świadczeń reguluje ustawa z dnia 13 marca 2003 roku, określająca szczególne zasady rozwiązywania umów o pracę z przyczyn nieleżących po stronie pracownika. Dotyczy ona zarówno zwolnień grupowych, jak i indywidualnych.