praca

Znaleziono artykułów: 5

Ważny dokument: świadectwo pracy. Czym jest i komu się należy?

Ważny dokument: świadectwo pracy. Czym jest i komu się należy?

Każdy, rezygnując z dotychczasowego etatu, musi pamiętać, że przysługuje mu prawo do ubiegania się o świadectwo pracy. Jest to dokument, który obowiązkowo wystawia pracodawca, bez względu na okoliczności rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.

Delegacje kierowców a uwarunkowania prawne

Delegacje kierowców a uwarunkowania prawne

Kierowca zawodowy podróżuje na co dzień pojazdem samochodowym, wykonując swoje obowiązki wynikające ze stosunku pracy. Czy można w odniesieniu do takiego pracownika mówić o delegacji służbowej?

Zwolnienie lekarskie po ustaniu stosunku pracy

Zwolnienie lekarskie po ustaniu stosunku pracy

Ustanie stosunku pracy powoduje utratę przez pracownika uprawnień wynikających z Kodeksu pracy. Po utracie zatrudnienia przysługuje mu jednak zasiłek chorobowy za pełny czas trwania zwolnienia lekarskiego.

Zasiłek dla bezrobotnych: podstawy prawne

Zasiłek dla bezrobotnych: podstawy prawne

Tracąc zatrudnienie, pierwszym miejscem, do którego się kierujemy, jest urząd pracy. Zarejestrowanie się jako osoba bezrobotna nie zawsze jednak niesie ze sobą możliwość otrzymania zasiłku.

Czy pracownikowi przysługuje odprawa, jeśli otrzymał wypowiedzenie?

Czy pracownikowi przysługuje odprawa, jeśli otrzymał wypowiedzenie?

Kwestie dotyczące zwolnienia pracownika i należnych mu z tego tytułu świadczeń reguluje ustawa z dnia 13 marca 2003 roku, określająca szczególne zasady rozwiązywania umów o pracę z przyczyn nieleżących po stronie pracownika. Dotyczy ona zarówno zwolnień grupowych, jak i indywidualnych.